Affiliation 2023/2024

Memberskaart 2024 leschten Mount geschenkt

Umeldung fir eng Memberskart  – Inscription

Waat sin Firdeeler / Quels sont les avantages d’être membre ?

  • Reduzéiert Praiss op / tarif réduit sur
  • Fësch / poissons
  • Planzen / plantes
  • Zubehör / accessoires
  • Austauschen vun Infoen enner Aquarianer / conseils entre amie
 • Aussen Aktivitéien / activité externe avec d’autres aquariens(nes)

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Wéi kann ech Member gin / comment devenir membre ?

l’entrée

Fir Member zegin an de Aquarium Club kommen wärend den Öffnungszaiten oder dësen Formular erooflueden, ausfëllen , Kotisatiounspraiss vu 12,50 Euro iwerweisen , an deen ausgefellten Formular ons zreckmailen w.e.gl. Memberskaart ass emmer bis 31.12. vum Joer valabel !

Pour devenir membre vous devez passer au club pendant les heures d’ouverture du club ou téléchargé le formulaire çi-dessous. Il faut remplir la demande d’affiliation et payer une cotisation de 12,50 Euro . Nous renvoyé le formulaire rempli par mail s.v.pl.

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Kotisatioun 12,50 Euro

– Kotisatioun  – Cotisation 12,50 Euro (2023/2024) !!!

– Profitéier an geff Member / profitez et devenez membre de l’aquarium club

– Vill Firdeeler / beaucoup d’avantages !

Lued hei den Formular eroof / téléchargez ici votre demande d’affiliation

op de Link oder Formular ennen erausschneiden

Formulaire d’inscription 2024

ons Bankdaten :

KontoNummer : CCP LU76 11117030 5596 0000

Swift code : CCPLLULL

Payconiq : 621 360 266