contact

en francais voir plus bas

Positioun vum Aquarium Club

Place des Alliés

( am Keller vun der Primär Schoul um Fousbann )

L-4684 Differdange

Mir sin op  :

Mëttwoch vu 17:00 – 19:00 auer &

Samsden vu 10:00 – 12:00 auer

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Fir all Schreftverkéier

mail : info[at]discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Ons Adress fir Bréiwer & Schrëftverkéier  :

AQUARIUM DISCUS DEIFFERDENG asbl.

B.P. 10

L-4504 Oberkorn

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Direkte Kontakt just an Noutfäll !

Tel : (+352 ) 691 311 161 Wolff Romain ( ME – FR  14:00 – 17:00 )

All aaneren Kontakt :

mail : info[at]discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

ons Bankdaten :

KontoNummer : CCP LU76 11117030 5596 0000

Swift code : CCPLLULL

Registres de commerce : F9985 Luxembourg

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

en francais s.v.pl        –        en francais s.v.pl  
Localisation du club :

Aquarium Discus Déifferdeng asbl

Place des Alliés ( sous-sol école primaire Differdange-Fousbann )

L-4684 Differdange

Ouverture :

mercredi 17:00 – 19:00 hrs &

samedi de 10:00 – 12:00 hrs

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Pour toutes demandes, commandes, informations,

renseignements une adresse mail : info[at]discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Adresse courrier :

AQUARIUM DISCUS DEIFFERDENG asbl.

B.P. 10

L-4504 Oberkorn

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

contact direct en cas d’urgence

Tel : (+352 ) 691 311 161 Wolff Romain ( Lu – Ve  14:00 – 17:00 )

pour tout autre contacté adressent

mail : info[at]discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Infos bancaires

No compte bancaire : CCP LU76 11117030 5596 0000

Swift code : CCPLLULL

Registres de commerce : F9985 Luxembourg

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

KomiteesMemberen

Membres du comité

Président & finances : Romain Wolff 

membre du comité depuis . 05-2013

romain.wolff(at)discus.lu

Vice-président : Jean Claude Volz

membre du comité depuis 03-2017

jean-claude.volz(at)discus.lu

responsable: transports & technique

Secrétaire : Jeannot Martin

membre du comité depuis 09-2015

jeannot.martin(at)discus.lu

Membre : Antoinette Krecke

membre du comité depuis 12-2017

antoinette.krecke(at)discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Mail address fir deen gesamten Komitee

adresse mail pour le groupe des responsables :

comité (at) discus.lu

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Ons Hellef Assistenten am  Club :

Claudio Pires

Alessandro Pierotti

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Web : Romain Wolff

*** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ****** *** *** *** *** ******

Bei Problemer mam onsem Site eng mail

un onsen webmaster -schecken w.e.gl.

Merci